ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SME-EUROPE KFT.

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az SME-Europe Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Ádám utca 51., Cégjegyzékszám: 13-09-203563, Adószám: 27300468-2-13.), mint megbízó a továbbiakban: „SME-Europe” vagy „Megbízó”), részére végzett fuvarozási tevékenységek teljesítésével kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A jelen ÁSZF kötelezően alkalmazandó az SME-Europe, mint Megbízó és a részére fuvarozási/szállítmányozási/szállítási/raktározási tevékenységet végző más jogalany (a továbbiakban: „Fuvarozó” vagy „Megbízott”) között bármilyen formában létrejött megállapodás részeként. Abban az esetben, amennyiben önálló megbízás nem jött létre a Felek között, úgy jelen ÁSZF határozza meg – a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok rendelkezései mellett – a Felek valamennyi jogviszonyból eredő jogát és kötelezettségét. 

A jelen ÁSZF értelmezésében a Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: „Felek”.

I.             Fogalmak

AETR: a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény és az abban foglalt szabályok összessége;

EKAER szám: az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet által felállított Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által generált azonosítószám;

Felrakóhely: az a hely, ahol a Fuvarozó az általa elszállítani kívánt árut/rakományt/küldeményt átveszi, és azt a fuvareszközre felrakják. A megbízás teljesítése során a fuvareszköz által érintett valamennyi hely felrakóhelynek minősül, ahol a fuvareszközre áru/rakomány/küldemény kerül felrakodásra, annak mennyiségétől függetlenül;

Fuvareszköz: A fuvarfeladatok teljesítése során használt (teher)gépjármű/eszköz;

Fuvarfeladat: a fuvareszközzel egy felrakóhely és egy lerakóhely között teljesített fuvarozási/szállítási tevékenység;

Fuvarozási szerződés/Szállítmányozási szerződés: A Megbízó és a Fuvarozó között létrejött szerződés fuvarozási szerződésnek tekintendő, amennyiben annak során a fuvarozást kizárólag maga a Fuvarozó saját, illetve általa üzemben tartott eszközzel végzi. A Megbízó és Fuvarozó között létrejött szerződés szállítmányozási szerződésnek tekintendő, amennyiben a Fuvarozó a küldemény továbbítása érdekében további fuvarozót/szállítmányozót vesz igénybe. A fuvarfeladat hatékony végrehajtása érdekében a Megbízó szabadon dönthet alvállalkozó(k) igénybevételéről;

Fuvarozó/Megbízott/Szállítmányozó: az SME-Europe megbízásából eljáró, fuvarfeladatot végző fél, aki az egyedi megrendelésben – illetve amennyiben van, úgy Felek között létrejött egyedi megállapodásban – foglaltak szerint teljesíti a Megbízó által részére átadott fuvarfeladato(ka)t;

Kár: a kár legáltalánosabb értelemben minden olyan hátrány, amely valakit valamely károsító tevékenység folytán személyében vagy vagyonában ér. Lehet vagyoni kár (tényleges kár, vagy elmaradt haszon) és nem vagyoni kár;

Konténer: Különböző áruk tárolására szolgáló fém egységrakományt képező tárgyi eszköz;

Lerakóhely: az a hely, ahol a Fuvarozó az általa szállított áru, vagy az áru egy részét a címzett által igazolható módon átadja. A megbízás teljesítése során a fuvareszköz által érintett valamennyi hely lerakóhelynek minősül, ahol a fuvareszközről áru/rakomány kerül lerakodásra, annak mennyiségétől függetlenül. (Egy lerakóhely egyúttal felrakóhelyként is minősülhet, abban az esetben, ha a lerakodást követően ugyanazon a helyen áru/rakomány kerül a fuvareszközre felrakodásra);

Megbízó: az SME-Europe Kft.;

Megrendelő: a Megbízóval szerződéses kapcsolatban álló olyan harmadik fél, akinek vagy amelynek az árujának/rakományának a rendeltetési helyére való továbbítására az SME-Europe kötelezettséget vállalt és aki, illetve amely harmadik fél a küldemény továbbítása tárgyában az SME-Europe részére díjat fizet;

Terminál: Olyan földrajzilag meghatározható hely, ahol a konténert a Megbízott a fuvareszközre fel-, illetve lerakja;

II.           Felek megállapodása, a megrendelések elfogadása, a szerződés létrejötte

A Megbízó harmadik fél, mint megrendelő árujának fuvarozására, a Megrendelő által meghatározott helyre való továbbítására szakosodott gazdasági társaság, melyre is tekintettel Megbízó a Megrendelő áruját vagy saját fuvareszközzel továbbítja (ez esetben, mint fuvarozó jár el), vagy ahhoz egy további fuvarozót – Megbízottat/Szállítmányozót/Fuvarozót – vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a megrendelő áruja a Megbízó közreműködésével és megbízásából a Megbízott/Fuvarozó/Szállítmányozó részére kerül átadásra. A Felek megállapodásával a Megbízott tehát harmadik fél, a Megbízóval szerződéses jogviszonyban álló Megrendelő árujának fuvarozására, a Megrendelő által meghatározott helyre való továbbítására, míg Megbízó a fuvarfeladat ellentételezéseképpen, díj fizetésére vállal kötelezettséget.

Megbízó és Megbízott egymás közötti szerződéses kapcsolatukban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) elektronikus úton történő szerződéskötési szabályait tartják irányadónak és kötelezően alkalmazandónak.

Megbízó minden esetben – kivétel nélkül – írásban, elektronikus úton (e-mailben) küldi meg a fuvarozási feladatra vonatkozó írásbeli megrendelését, mint megbízást. (a szóban vagy telefonon adott megbízást írásban haladéktalanul meg kell erősíteni, azzal, hogy az utólagos írásbeli megerősítés hiányában a megbízás nem tekinthető érvényesnek). 

Abban az esetben amennyiben a Felek között külön megszövegezett és mind a két fél által elfogadott egyedi írásbeli megállapodás/egyedi megbízási szerződés/írásbeli megrendelés nem jön létre, úgy a Felek közötti megbízási jogviszony tartalmát csak és kizárólag jelen ÁSZF-ben rögzítettek határozzák meg. Mind az elektronikus úton megtett írásbeli megrendelés, mind pedig – amennyiben van – az egyedi megbízási szerződés a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együtt akkor válik hatályossá, amikor az a Megbízott számára hozzáférhetővé válik és arról változatlan tartalom mellett elektronikus úton visszaigazolást küld a Megbízó kapcsolattartójának, az egyedi megrendelésben megadott e-mail címére. Abban az esetben, amennyiben a Felek valamely olyan kérdésben/tárgykörben amely a jelen ÁSZF-ben is szabályozásra került és az egyedi megállapodásban is (az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően) megállapodnak, az egyedi megállapodás lesz a kötelezően alkalmazandó. 

Abban az esetben, amennyiben a Megbízott által megtett visszaigazolás bármilyen módosítást tartalmaz, azt a Megbízónak egyedileg, írásban vissza kell igazolnia, mely esetben a Megbízói visszaigazolás időpontja lesz a Felek közötti megállapodás – megrendelés – létrejöttének időpontja.

A Fuvarozó köteles az SME-Europe által közölt adatok valódiságát – amennyiben erre lehetősége van – ellenőrizni, azzal, hogy abban az esetben amennyiben utólag egyértelműen bizonyítható, hogy a megküldött adatok hiányossága/pontatlansága miatt kár keletkezett, és az a Megbízott magatartására visszavezethető – azaz nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható – és az adatok teljeskörűségét és helyességét nem ellenőrizte, úgy valamennyi kár és költség a Megbízottat terheli.

A Megbízott a fuvarmegrendelés e-mailen történő visszaigazolásával jelen ÁSZF-ben rögzített feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. (a fuvarfeladat – visszaigazolás hiányában való – megkezdése a fuvarmegrendelés hallgatólagos elfogadásának minősül, melynek megtörténte a jelen ÁSZF-ben rögzítettek elfogadását is jelenti).

Az egyedi megrendelésben minden esetben rögzítésre kell, hogy kerüljön:

a megbízási (fuvar)díj;
A címzett neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma;
A szállítandó áru pontos megnevezése, mennyisége, súlya, szükség esetén annak térfogata, méretei, csomagolásának módja, veszélyességi besorolása; 
a mindenkori külső hőmérséklettől eltérő szállítási hőmérséklet;
a feladás és kiszolgáltatás helyének pontos címe, elérhetősége (koordináták, megközelítés lehetősége, kontaktszemélyek elérhetősége);
Bármely, az árura, a fuvarfeladat végrehajtására vonatkozó speciális előírás, követelmény.

Megbízó a palettacserére, illetve más szállítási, csomagolási eszköz visszaszállítására, cseréjére vonatkozó kikötéseit minden egyes megrendeléskor egyedileg írásban közli, ennek feltételeiben a Felek minden esetben külön kell, hogy megállapodjanak, mely megállapodás hiányában a Megbízott semmilyen követeléssel nem léphet fel e tárgykörben az SME-Europe irányába.

III.        A fuvartevékenységhez kapcsolódó okmányok kezelése

A Megbízott – illetve az annak képviseletében eljáró gépjárművezető – az áru/rakomány/küldemény/konténer átvételét aláírásával és a Megbízott bélyegzőlenyomatával a szállítólevélen/szállítóleveleken igazolni, míg annak hiánytalan és sértetlen állapotban való átadását/kiszolgáltatását a címzett képviseletében eljáró személlyel – átvevővel – a szállítólevélen igazoltatni köteles. A Megbízott köteles továbbá a fuvarfeladat teljesítését követően a fuvarfeladathoz tartozó és a címzett által leigazolt szállítóleveleket Magyarországon belül végzett fuvarok esetén 3 munkanapon belül, míg nemzetközi fuvarok esetén 10 munkanapon belül, elektronikus vagy postai úton visszajuttatni a Megbízó részére. Amennyiben a megadott határidőn belül nem teljesül a szállítólevelek visszajuttatása, úgy Megbízó jogosult szállítóleveleként Magyarországon teljesítendő fuvarfeladat esetén 5 EUR/nap/dokumentum, nemzetközi fuvarfeladat esetén 3 EUR/nap/dokumentum késedelmi kötbért a Megbízott részére kiszámlázni. Megbízó fenntartja a jogot arra, hogy megbízási díjba a kiállított kötbér számlák összegét beszámítsa.

Megbízott vámkezelési feladatokat csak kifejezetten erre vonatkozó megállapodás esetén köteles ellátni, illetve teljesíteni, azzal hogy minden olyan esetben, amikor a fuvarozás során az Európai Unió területén kívülről vagy kívülre történik a szállítás, minden vámkezeléssel összefüggő intézkedés/feladat főszabály szerint a Megbízó Megrendelőjének kötelezettsége. Abban az esetben, ha a vámkezelés a Megbízott feladata – a Felek egyedi megállapodása szerint – úgy az SME-Europe a szükséges vámdokumentumokat kezelésre átadja a Megbízottnak, de ezen túlmenően semmilyen felelősséget nem vállal. Az SME-Europe nem vállal felelősséget azon következményekért sem, amelyek abból erednek, hogy a vámdokumentumok, illetve vonatkozó utasítások nem megfelelőek vagy nem teljeskörűek, azok teljeskörűségének és megfelelőségének ellenőrzése minden esetben a Megbízott feladata.

IV.         A fuvarfeladat Megbízott által való teljesítésének követelményei, Megbízott kötelezettségei

A fuvarfeladat, mint megrendelés teljesítéséhez, a Megbízott köteles a megrendelésben meghatározott szállítására alkalmas fuvareszközt/fuvareszközöket az egyedi megbízási szerződésben vagy annak hiányában magában a megrendelésben meghatározott időben és helyen, fuvarozásra alkalmas állapotban kiállítani és a fuvarozási tevékenységet késedelem nélkül megkezdeni.

Megbízott minden esetben köteles biztosítani, hogy fuvarfeladat teljesítése során alkalmazott és használt fuvareszközei alkalmasak legyenek a belföldi- és nemzetközi közúti/vízi/légi fuvarozás lebonyolítására, továbbá rendelkezzenek a fuvarozás lebonyolításához jogszabályokban előírt összes engedéllyel, vizsgával, felszereléssel (spanifer, végzáró, ISO szabvánnyal rendelkező konténerzár stb.). A megadott fuvardíj tartalmazza a fuvarozás során felmerülő valamennyi költséget, többek között, az útdíjat, behajtási engedélyeket, híddíjat, spedíciós költséget, beleértve az előírt biztosításokat is, kiemelten az árukár biztosítást. A jelen pontban foglaltakra tekintettel a Megbízott tudomásul veszi, hogy a fuvardíjon felül semmilyen további jogcímen követeléssel, kifizetési igénnyel nem léphet fel a Megbízó irányába.

Megbízott a rakomány/áru/küldemény/konténer Megbízótól (vagy akár közvetlenül a Megrendelőtől) való átvétele során köteles annak csomagolását, illetve a konténer sértetlenségét leellenőrizni, a fuvarokmányokon szereplő és ténylegesen felrakásra került áru/küldemény mennyiségének számba és összevetése mellett.  Megbízott köteles továbbá az áru/küldemény és az annak csomagolásának külső állapotára vonatkozó fenntartását – a rakomány vagy a csomagolás – esetleges sérüléseit indokaival együtt a fuvarlevélen, (nemzetközi fuvarfeladat esetében minden esetben kötelezően a CMR-en!)  vagy a szállító levélen feltüntetni és az esetleges kifogásait a Megbízóval írásban is közölni. (Abban az esetben amennyiben a Megbízó az Megbízott kifogásaival nem ért egyet, úgy az Megbízott mindaddig nem kezdheti meg a fuvarfeladat teljesítését, amíg a kifogásban rögzítetteket az Megbízott nem egyeztette a Megbízóval és a Felek írásban nem állapodtak meg a kifogás tárgyában). A jelen pontba foglalt kötelezettség elmulasztása esetébe valamennyi e mulasztásra visszavezethető kár esetében a Megbízott semmilyen kár vagy költség megtérítésére nem tarthat igényt, mely a kifogásolt áru/rakomány/konténer hiányosságára vezethető vissza vagy annak következményeként következett be/állt elő.

Megbízott mind a fuvarfeladat megkezdése előtt, mind pedig fuvarozási tevékenység során felmerülő, a fuvarozási feladat maradéktalan teljesítését akadályozó problémákról köteles haladéktalanul írásbeli értesítést küldeni a Megbízó részére. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért Megbízott korlátlan anyagi felelősséggel tartozik, azzal, hogy abban az esetben amennyiben a Megbízott nem tájékoztatja megfelelő időben a Megbízót a fuvarfeladat megfelelő teljesítésévével/ teljesíthetőségével kapcsolatos információkról, úgy alkalmanként 100 EUR kötbér megfizetésére válik kötelessé (Pl.: késések nem jelentése, nem a CMR szerinti áru felrakodása a fuvareszközre, árukár bekövetkezése stb.), azzal hogy a kötbér egy adott fuvarfeladathoz kapcsolódóan – több mulasztás estén – a mulasztások számával megegyező mértékben, azok darabszámét alapul véve kerül kiszabásra.

Minden olyan elháríthatatlan külső esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak és a Felek között létrejött megállapodás teljesítését akadályozza, az vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, országos sztrájk stb.). Vis maior előfordulása esetén – amennyiben az a körülményeknél fogva lehetséges – Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a Felek közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatos várható hatásait. Vis maior időtartama alatt a Felek szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei szünetelnek.

Valamennyi megbízás teljesítése során a Megbízott felelősségi körébe esik, illetve tartozik az áru/rakomány/küldemény/konténer megfelelő rögzítése, amely az árukár/törés/borulás megelőzésére szolgáló intézkedés. Minden esetben, amennyiben a megbízás teljesítésével érintett áruban/rakományban/konténerben árukár/törés/borulás (sérülés) következik be, a Megbízottat terheli annak a ténynek a bizonyítása, hogy a káresemény nem az áru/rakomány/konténer rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartására vezethető vissza. Az Megbízottat teljeskörű anyagi felelősség terheli az áru/rakomány/konténer rögzítésére vonatkozó előírások be nem tartásából eredő kár vonatkozásában, mely kárfelelősségi szabályokat az Megbízott jelen ÁSZF – mint a Felek között létrejött megállapodás része – megismerésével kifejezetten elfogad.

Megbízó a jelen ÁSZF-ben is tájékoztatja a Megbízottat, hogy az egyes káresemények (árusérülések) kiértékelési folyamata során – különös tekintettel a káreseménnyel érintett áruk selejtként való minősítésénél – Megrendelő a Megbízó részére kötelezően alkalmazandó szempont és szabályrendszert írhat elő, melytől a Megbízónak – a Megrendelő irányába tett kötelezettségvállalás(ai) okán – nincs lehetősége az eltérésre, azt kötelezően alkalmaznia kell. E Megbízói kötelezettségvállalásból eredően a Megbízott tudomásul veszi, hogy káresemény kiértékelési folyamata során a Megrendelő által selejtnek minősített termékeket abban az esetben is selejtként kell figyelembe venni a kár összegének meghatározásakor, ha a Megbízott biztosítója – az általa nem ismert minőségbiztosítási vagy bármely egyéb okból – nem minősítette azt sérültként (selejtként) és ez által a kár összegébe beszámítandóként.

Abban az esetben, amennyiben a berakodás/kirakodás során bármilyen a fuvarfeladat teljesítését akadályozó, illetve késedelmes teljesítését előidéző esemény következik be, úgy azt az Megbízott köteles haladéktalanul szóban, majd azt írásban rögzítve is jelezni a Megbízó részére.  (Ilyen késedelmet eredményező tényező különösen, ha lerakóhelyen nem kezdődik meg időben – a megadott időkapunak megfelelő időpontban – a rakodás).  Abban az esetben amennyiben a Megbízott az értesítési kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az e mulasztással vagy mulasztásból eredő a Megbízó oldalán igazolhatóan keletkező kárt megtéríteni (Pl.: Megrendelői kötbérigények). 

Megbízott a Felek között létrejött megállapodással kijelenti és teljes körű szavatosságot vállal arra, hogy a Felek között létrejött megállapodás alapján teljesítendő fuvarfeladatok végzéséhez szükséges minden jogosítvánnyal, engedéllyel, (árukár)biztosítással, felhatalmazással rendelkezik, így különösen:

·    Működési engedély;

·    EU-engedély (CMR, nemzetközi fuvarfeladat esetén);

·    BÁF (belföldi fuvarfeladat esetében);

·    CMR biztosítás (nemzetközi fuvarfeladat esetén);

·    A Megrendelő és a Megbízott által elfogadott felelősségbiztosítás;

·    ATP bizonyítvány (nemzetközi fuvarfeladat esetén;

·    Erkölcsi bizonyítvány, az alkalmazásában álló gépkocsivezetőkről.

A biztosítások, engedélyek, tanúsítványok megszűnését vagy korlátozását, feltételei megváltozását a Megbízott köteles a Megbízóval haladéktalanul – de legkésőbb 24 órán belül – írásban közölni azzal, hogy amennyiben e körülmény a megbízás/megrendelés fenntartását lehetetlenné teszi, úgy a Megbízó a Felek között létrejött megállapodástól elállhat, illetve felmondhatja azt. Megbízott kijelenti, hogy az árukra vonatkozó felelősségbiztosítás mellett olyan általános tevékenységi felelősségbiztosítással rendelkezik, mely a tevékenységével összefüggésben keletkezett minden kárra (pl. személyi sérülés, nem a fuvarozott áruban keletkezett, máshonnan meg nem térülő károk) kiterjed; ezen általános felelősségbiztosítási fedezet elvárt összege 40 T fuvareszközzel való teljesítési mód esetében 100.000 EUR/káresemény/év, míg furgonnal (kistehergépjármű) való teljesítési mód esetében 15.000 EUR/káresemény/év.

Az EKAER szám megadása minden megrendelés esetén a Megbízó Megrendelőjének kötelezettsége, azt minden EKAER köteles fuvarfeladat megkezdése előtt a Megrendelő az Megbízott rendelkezésére bocsájtja, azzal hogy e Megbízotti kötelezettség teljesíthetőségének előfeltétele, hogy valamennyi EKAER szám köteles szállításnál Megbízott köteles ésszerű időn belül megadni a Megbízó részére a rakomány pontos súlyát). Az EKAER szám ismerete nélkül Megbízott a fuvarfeladatot nem kezdheti meg, annak hiányát a Megbízó részére előbb szóban, majd írásban is jeleznie szükséges. Abban az esetben amennyiben ez utóbbi előírás megszegéséből Megbízót anyagi kár éri (bírság, büntetés, pótdíj stb.) úgy annak megtérítésére a Megbízott köteles, ideértve az esetleges kötbéreket és hatósági bírságokat is. Abban az esetben amennyiben a Megbízót az EKAER bejelentési kötelezettség során akár a Megbízott által tévesen megadott adatok, akár a Megrendelő által tévesen megadott adatok miatt anyagi kár éri, úgy – annak megtérítésére minden esetben az a fél  -Megrendelő vagy Megbízott -köteles akinek felróhatóan a kár (bírság, büntetés, pótdíj stb.) bekövetkezett.

V.           Az állásdíj

Megbízott tudomásul veszi, hogy az SME-Europe csak és kizárólag abban az esetben fizet állásdíjat a megbízottjai részére, ha és amennyiben az adott fuvarfeladat esetében az maga is tudja a Megrendelő felé érvényesíteni, tekintettel arra hogy a Felek (Megrendelő – SME-Europe) ebben külön megállapodtak. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő állásidőre való díjérvényesítést tesz lehető az SME-Europe felé, úgy annak tényét és mértékét az SME-Europe az általa a Megbízottnak adott megbízásban minden esetben egyedileg rögzíti, a Megbízott a Megrendelő által az SME-Europe részére biztosított és ténylegesen teljesített állásdíj 80%-át teljesítését követelheti e jogcímen.

Állásidőre díjat a Megbízott nem számolhat fel, ha a fuvareszköz a megrendelésben megjelölt fel,- illetve lerakási időponttól eltérő időpontban érkezett a megjelölt fel-, illetve lerakóhelyre. Szombat, vasárnap, valamint az ünnep-, és munkaszüneti nap, illetve a vámkezeléshez szükséges várakozás idő minden esetben állásdíjmentes időszaknak minősül.

Állásidő igazolása elsődlegesen a tartózkodási igazolás kitöltésével, ennek hiányában a CMR fuvarlevélen történik, a be- és kijelentkezési időpontok megadásával, GPS adatokkal alátámasztva.

VI.         A megbízás megszűnése, megszüntetése

Megbízott az általa írásban visszaigazolt megbízástól a fuvarfeladat megkezdésének időpontja előtt legalább 72 órával díjmentesen állhat el.

Amennyiben a fuvarfeladat megbízásban rögzített kezdési időpontja és az elállás időpontja között kevesebb, mint 24 óra van hátra, úgy a megbízás lemondásának díja a Felek között egyedileg egyeztetett kötbér – de minimum 500 EUR – Megbízó részére való megfizetése és a Megbízó által igénybe vett – a küldemény határidőre történő fuvarozása érdekében – más  fuvarozóknak kifizetett fuvardíjtöbblet Megbízó részére való megfizetése mellett lehetséges.  Abban az esetben Amennyiben a fuvarfeladat megbízásban rögzített – kezdési időpontja és az elállás időpontja között kevesebb, mint 72, de több mint 24 óra van hátra, úgy a megbízás lemondásának díja a Felek között egyedileg egyeztetett kötbér megfizetése – de minimum 250 EUR – Megbízó részére való megfizetése és a Megbízó által igénybe vett – a küldemény határidőre történő fuvarozása érdekében – más  fuvarozóknak kifizetett fuvardíjtöbblet Megbízó részére való megfizetése mellett lehetséges.

Szerződésszegés, illetve szándékos károkozás esetén a szerződést bármely fél, rendkívüli felmondással, a másik félhez intézett írásos formában azonnali hatállyal felmondhatja.

Bármelyik fél jogosult továbbá a Szerződést/megrendelést azonnali hatállyal felmondani különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben:

a másik Féllel szemben jogerősen elrendelt csőd–, felszámolási– vagy végelszámolási eljárás, valamint,
a másik Félnek a cégjegyzékből való, a cégbíróság által hivatalból elrendelt jogerős törlése megindítása esetén,
a másik Fél adószámának törlése vagy felfüggesztése esetén.
 
A szerződés megszűnik továbbá abban az esetben is, ha a teljesítés a felek akaratától és magatartásától független okok miatt lehetetlenné válik.

VII.       Számlázás

Megbízott, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. §-ában foglaltakra is vállalja, hogy a megbízás teljesítéstől számított 8 napon belül kiállítja a számláját Megbízó részére és – amennyiben azt korábban nem tette meg, úgy legkésőbb a számlával/számlákkal együtt – a teljesítést igazoló valamennyi okmánnyal/dokumentummal együtt megküldi a Megbízónak, ezáltal biztosítva, hogy a Megbízó a teljesítést a küldemény Feladója (a Megrendelő) felé tovább számlázhassa.

Megbízó a Megbízott által kiállított és megküldött számla/számlák összegét az áru átvételt szabályosan igazoló eredeti, CMR fuvarlevélen és szükség esetén egyéb okmányok átvételét követően egyenlíti ki. A Megbízottnak a számlához csatolnia kell a fuvarfeladat elvégzésére vonatkozó GPS adatokat is, melyen a következő adatoknak kell szerepelni:

fel-, lerakóhelyre érkezés, illetve távozás időpontja;
a fuvarfeladat közbeni útvonal, megállásokkal.
 

Megbízó a számlát, – egyedi, eltérő megállapodás hiányában – annak kézhezvételétől számított 45 banki napon belül, a Megbízott, megbízás során megadott bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A számlát a megrendelésen szereplő valutanemben kell kiállítani, Magyarországon végzett fuvarfeladatok esetén HUF-ban, nemzetközi fuvarfeladat esetén EUR-ban.

A fuvarokmányokat és a fuvarozási tevékenységhez tárgyában kiállításra került számlá(ka)t a Megbízó alábbi címére kell a Megbízottnak megküldenie:

SME-Europe Kft.

H-2100 Gödöllő, Ádám u. 51.

Elektronikus számlázás esetén pedig az alábbi email címre kell megküldeni:

info@sme-europe.com

VIII.    Felelősség, kárrendezés

Fuvarozási szerződés esetén az SME-Europe felelősségére a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege (a továbbiakban: „CMR Egyezmény”) irányadó. Szállítmányozási szerződés esetén az SME-Europe felelősségére a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szállítmányozási szerződésre irányadó rendelkezései, továbbá a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek szövege és annak mindenkori módosításai (a továbbiakban: „MÁSZ”) irányadóak. Intermodális fuvarozás esetén a CMR Egyezmény 2. cikke irányadó azzal, hogy a nem közúti fuvarozás során bekövetkezett kárért az adott szakaszon fuvarozást végző alvállalkozó felel.

Jövedéki termékek szállítása esetén, amennyiben a fuvarozás közben lopási esemény miatt áruhiány keletkezik, a Megbízott a hiányzó áru tekintetében teljes kártérítési felelősséggel tartozik, azzal hogy köteles valamennyi további költségek, esetleges hatósági adók, illetékek és vámok megfizetésére is.

Károk rendezése: A kárrendezés során a Megbízó és a Megbízott köteles együttműködni a kárigény mihamarabbi rendezése érdekében.

Kárigény bejelentése: A Megbízott köteles valamennyi káreseményt annak észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított 2 napon belül az SME-Europe felé jelenteni, illetőleg a fenntartást tartalmazó CMR fuvarlevelet, kiszolgáltatásról felvett jegyzőkönyvet megküldeni az SME-Europe email címére.(info@sme-europe.com).

IX.         Versenytilalmi megállapodás

Megbízott vállalja, hogy a Felek között megrendelés(ek) tárgyát képező fuvarfeladatok vonatkozásában – azok tartama alatt – nem köt szerződést, nem vállal fuvarfeladatot sem közvetlenül sem közvetve a Megbízó szerződéses partnereivel (Megrendelővel). A jelen pontban foglalt kötelezettségvállalás megszegése esetén a Megbízott 10.000,- EUR, azaz tízezer euró összegű kártérítés megfizetésére köteles Megbízó felé.

X.           Vegyes rendelkezések

Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt gazdálkodó szervezet képviseletére jogszabály, társasági szerződés vagy jelen jogügyletre szóló külön meghatalmazás alapján jogosultak. Felek a jognyilatkozataik valóságtartalmáért teljes és korlátlan felelősséggel tartoznak.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adataikban bekövetkezett változást (cégnév, székhely, bankszámlaszám, csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás megindulása, fúzió, jogutódlás stb.) – a bejelentés elmulasztásából eredő kárfelelősség terhe mellett – egymásnak haladéktalanul, de legkésőbb annak megtörténtét követő 10 munkanapon bejelentik.

Felek a megbízás elfogadásával közöttük létrejött szerződés tartalmát, valamint a szerződés teljesítése során birtokukba vagy tudomásukra jutott egyéb információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. Üzleti titoknak minősül a másik fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Félnek méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a Fél a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titoksértésnek minősül olyan tény, információ, megoldás vagy adat megszerzése, felhasználása vagy más módon, mással való közlése, illetve nyilvánosságra hozatala, amely a Fél szempontjából olyan jelentős, hogy a titokban maradáshoz méltányolható érdeke fűződik. Felek az üzleti titkot harmadik személyekkel jogosulatlanul nem közölhetik, azokat a maguk vagy más számára fel nem használhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. Az üzleti titok megsértése esetén a Fél a Ptk.-ban meghatározott teljes kártérítési és a Büntető Törvénykönyvben meghatározott büntetőjogi felelősséggel tartozik. Felek titoktartási kötelezettsége a szerződés megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül fennáll.

Megbízott a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések, és az eseti fuvarozási megrendelésben foglaltak megszegése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ideértve a tájékoztatási és a határidők betartására vonatkozó kötelezettséget is. A megrendelés/megbízás előírásainak bármilyen megszegése esetén (pl. a fuvarfeladat lemondása, nem időben történő kiállás-érkezés a felrakóra, lerakóra) – amennyiben az adott kötelezettség tekintetében külön kötbér összeg nem került jelen ÁSZF–ben meghatározásra, úgy 250 EUR/alkalom összegű kötbér kifizetésére köteles, melyen kívül Megbízó érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is. A kötbér összege a Megbízott által kiállított számlába minden esetben beszámítható.

A Megbízott a fuvarozás során felmerülő, a fuvarozási feladat maradéktalan teljesítését akadályozó problémákról azonnali írásbeli értesítést köteles küldeni a Megbízó részére. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott minden esetben teljes körűen felel.

Minden olyan elháríthatatlan külső esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak és a szerződés teljesítését akadályozza, az vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, országos sztrájk stb.). Vis maior előfordulása esetén – amennyiben az a körülményeknél fogva lehetséges – Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a Felek között létrejött szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Vis maior időtartama alatt a Felek szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei szünetelnek.

Megbízott az általa a fuvarfeladat teljesítése során igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Megbízott tudomásul veszi, hogy a fuvarfeladat során az áruban okozott mindennemű kárért teljes körű anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik. Megbízott felelőssége továbbá, az áru/konténer/rakomány fuvareszközön történő megfelelő rögzítése a fuvarozás megkezdése előtt, ennek elmulasztásából származó mindennemű kárért felelősséggel tartozik.

Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy megbízás során tudomására jutott személyes adatait kizárólag a megbízással összefüggésben és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek – – így különösen az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezései szerint kezeli. A Megbízó a Megbízottra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak jogszabályban meghatározott esetben vagy a Megbízott kifejezett hozzájárulása alapján közölhet. Megbízó tájékoztatja továbbá a Megbízottat arról, hogy a megbízási díj megfizetésével kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyes adatait a kifizetéssel érintett munkavállalói részére átadja.

Megbízó tájékoztatja továbbá a Megbízottat, hogy abban az esetben amennyiben a Megbízott a közöttük létrejött megbízást alvállalkozó(k) igénybevételével teljesíti, úgy a Felek között Adatfeldolgozói megállapodás megkötése válik szükségessé, mely Adatfeldolgozói megállapodás a jelen ÁSZF rendelkezéseit kiegészíti, az abban foglaltakat a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban kell értelmezni.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a CMR egyezmény, a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek, valamint a vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelmeztetési kötelezettség terheli minden olyan körülmény vonatkozásában, amely a szerződésszerű teljesítést akadályozhatja. Mindegyik Fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetlegesen felmerülő károk enyhítése érdekében.

Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz írásban intézett jognyilatkozataikat a szerződésben meghatározott székhelyre címzett tértivevényes levél útján tehetik meg érvényesen, amelyet a postára adás napjától számított 5. napon kézbesítettnek tekintenek.

Veszélyes áru: Veszélyes áru fuvarozása esetén a Megbízó a fuvarmegbízás elküldésekor megadja az áru veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését, a veszély elkerüléséhez szükséges információkat, az ún. Biztonsági Tanácsadó nevét, a Cégjegyzék szerinti regisztrációs számát. (Ezek hiányában a Megbízott az áru átvételét megtagadhatja).

Személyes adatok kezelése: Az SME-Europe a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó tevékenységek és feladatok teljesítése során valamennyi közreműködő és érintett személyes adatait az SME-Europe Kft. mindenkor hatályos Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Amennyiben az SME-Europe részéről személyes adatok továbbítása történik bármely megbízás teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő felé, akkor a felek a személyes adatok kezelésére vonatkozóan egyedi adatfeldolgozási szerződést kötnek, vagy az SME-Europe Adatkezelési szabályzatában foglaltakat tekintik irányadónak.

Jogfenntartás: Az SME-Europe valamennyi joga – így a jelen ÁSZF-ben rögzített – jogainak érvényesítésében bekövetkező sikertelenség vagy késedelem nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak, és semmilyen egyedüli vagy részleges érvényesítés nem gátolja meg ezeknek a jogoknak a további érvényesítését.

Megfelelő díjak: A Megbízott a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az ÁSZF-ben meghatározott kár- és költségátalányokat nem tekinti eltúlzottnak, azokat kifejezetten elfogadja.

Teljesség: A megbízás és visszaigazolás, továbbá jelen ÁSZF a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza. A felek közötti esetleges korábbi megállapodások, szokványok, gyakorlatok, ideértve a másik fél általános szerződéses feltételeit is, hatályukat vesztik. A jelen ÁSZF nem tartalmaz a jogszabályoktól vagy szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő rendelkezést.

Alkalmazandó jog: a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó.

Joghatóság: A Felek a közöttük létrejött szerződéssel kapcsolatos nézeteltéréseiket elsősorban tárgyalás útján próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságoknak van joghatósága, ezen belül hatáskörtől függően a Gödöllői Járásbíróság, illetve az illetékes Törvényszék jár el.

Nyelv: a jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, az értelmezés szempontjából a magyar szöveg az irányadó.

A jelen ÁSZF megtekinthető a www.sme-europe.com/honlapon, illetőleg a Megbízott kérésére megküldésre kerül.

Budapest, 2021. április 01.